1
Được phát hành 2017
Sách
2
Được phát hành 2016
Sách
3
Bằng Yan, Xuetong
Được phát hành 2011
Sách
5
Được phát hành 2005
Sách
6
Được phát hành 2004
Sách
7
Bằng Yang, Fengchun 1963-
Được phát hành 2004
Sách
8
Được phát hành 2004
Table of contents
Sách
9
Được phát hành 2002
Hội nghị đang tiến hành Sách
10