1
Bằng Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1770-1831
Được phát hành 1999
Sách