1
Bằng Rebentisch, Juliane 1970-
Được phát hành 2016
Sách
2
Bằng Forst, Rainer
Được phát hành 2014
Sách
3
Bằng Rittberger, Volker 1941-2011.
Được phát hành 2012
Sách
4
Được phát hành 2005
Sách
5
Bằng Habermas, Jurgen
Được phát hành 2001
Sách
6
Bằng Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1770-1831
Được phát hành 1999
Sách
7
Bằng Habermas, Jurgen.
Được phát hành 1998
Sách
9
10
Được phát hành 1990
Sách