1
Bằng Machiavelli, Niccolo 1469-1527.
Được phát hành 2007
Sách
2
3
Bằng Machiavelli, Niccolo 1469-1527.
Được phát hành 1995
Sách
4
Bằng Machiavelli, Niccolo 1469-1527.
Được phát hành 1992
Sách
5
Bằng Truhart, Peter
Được phát hành 1989
Sách
6
Bằng Machiavelli, Niccolo 1469-1527.
Được phát hành 1975
Sách