1
Được phát hành 2017
Sách
2
3
Được phát hành 2009
Sách
4
Được phát hành 2007
Hội nghị đang tiến hành Sách
5
Bằng Muramatsu, Michio 1940-
Được phát hành 1997
Sách
6
Bằng Miyamoto, Masao M.D. 1948-
Được phát hành 1995
Sách
7
Bằng Miyamoto, Masao 1948-
Được phát hành 1994
Sách
8
Bằng Kanegae, Seitaro 1894-1982.
Được phát hành 1987
Sách
9
Bằng Kyogoku, Junichi 1924-
Được phát hành 1987
Sách
10
Bằng Nakae, Chomin 1847-1901.
Được phát hành 1984
Sách