1
Bằng Leibniz, Gottfried Wilhelm Freiherr von 1646-1716.
Được phát hành 1988
Sách
2
Bằng Thomas Aquinas, Saint 1225?-1274.
Được phát hành 1959
Sách
3