1
Bằng DeSeve, G. Edward
Được phát hành 2009
Sách
2
Bằng Richards, David 1968-
Được phát hành 2002
Sách
3
Được phát hành 2001
Sách
4
5
Được phát hành 1996
Sách
6
Bằng Woodhouse, Diana
Được phát hành 1994
Sách
7
Được phát hành 1989
Sách
8
Bằng Cohen, Jeffrey E.
Được phát hành 1988
Sách
9
Bằng Rose, Richard 1933-
Được phát hành 1987
Sách
10
Được phát hành 1987
Sách