1
Được phát hành 2002
Luận văn Sách
2
Bằng Antonio, Pablo III H.
Được phát hành 2002
Luận văn Sách
3
Được phát hành 1994
Luận văn Sách
4
Được phát hành 1993
Luận văn Sách
5
Được phát hành 1993
Luận văn Sách
6
Được phát hành 1993
Luận văn Sách
7
Được phát hành 1993
Luận văn Sách
8
Bằng Dacanay, Ma. Antoinette C.
Được phát hành 1993
Luận văn Sách
9
Bằng Ching, Eric K.
Được phát hành 1993
Luận văn Sách
10
Bằng Castor, Neil Randall G.
Được phát hành 1993
Luận văn Sách