1
Được phát hành 2002
Luận văn
2
3
Được phát hành 1994
Luận văn
4
Được phát hành 1993
Luận văn
5
Được phát hành 1993
Luận văn
6
7
Được phát hành 1993
Luận văn
8
Bằng Dacanay, Ma. Antoinette C.
Được phát hành 1993
Luận văn
9
Bằng Ching, Eric K.
Được phát hành 1993
Luận văn
10
Bằng Castor, Neil Randall G.
Được phát hành 1993
Luận văn