1
2
Được phát hành 1970
Âm thanh Chương của sách
3
Bằng Eddie Fisher
Âm thanh Chương của sách
4
Âm thanh Chương của sách
5
Âm thanh Chương của sách
6
Bằng Cat Stevens
Âm thanh Chương của sách
7
Bằng John Denver
Âm thanh Chương của sách
8
Bằng Jerry Bock
Âm thanh Chương của sách
9
Âm thanh Chương của sách
10
Bằng Cole Porter
Âm thanh Chương của sách