1
3
Bằng Magdamo, Priscilla
Được phát hành 1982
Sách