1
Bằng Solomon, Maynard
Được phát hành 1995
Sách
2
Bằng Spitz, Bob
Được phát hành 1989
Sách
3
Bằng Sirirattanont, Ruby A. Salazar
Được phát hành 1986
Điểm nhạc Sách
4
Bằng Mohamad, Mahathir
Được phát hành 1986
Sách
5
Bằng Yi, Hye-gu 1909-
Được phát hành 1983
Sách
6
Bằng Bebey, Francis.
Được phát hành 1975
Sách
7
Được phát hành 1973
Sách
8
Bằng Thompson, Oscar 1887-1945.
Được phát hành 1962
Sách
9
Bằng Finkelstein, Sidney Walter 1900-
Được phát hành 1960
Sách
10
Bằng Finkelstein, Sidney Walter, 1909-
Được phát hành 1952
Sách