1
Bằng Smejkal, Frantisek.
Được phát hành 1974
Sách
2
Bằng Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669.
Được phát hành 1964
Sách