1
Được phát hành 2014
Bản thảo Sách
2
Bằng Hofele, Andreas 1950-
Được phát hành 2012
Bản thảo Sách
3
Bằng Fowles, John 1926-2005.
Được phát hành 1970
Bản thảo Sách