1
2
Được phát hành 1967
Sách
3
Được phát hành 1966
Sách
4
Bằng American Association for the Advancement of Science
Được phát hành 1966
Sách
5
Được phát hành 1966
Sách
6
Được phát hành 1966
Sách
7
8
9
Được phát hành 1966
Sách
10
Bằng Leeds, Anthony 1925-
Được phát hành 1965
Sách