1
Bằng Duyff, Roberta Larson
Được phát hành 2006
Sách
2
Được phát hành 1999
Sách
3
Bằng Ward, Elizabeth M.
Được phát hành 1998
Sách
4
Bằng Koerner, Celide Barnes
Được phát hành 1998
Sách
5
Được phát hành 1992
Sách
6
Được phát hành 1988
Sách
7
Được phát hành 1986
Sách
8
Bằng Baird, Shirley Chaska
Được phát hành 1984
Sách
9
Bằng Baird, Shirley Chaska
Được phát hành 1983
Sách
10
Được phát hành 1981
Sách