1
Bằng Prentice, William E.
Được phát hành 2017
Sách
2
Bằng Prentice, William E.
Được phát hành 2016
Sách
3
Bằng Prentice, William E.
Được phát hành 2011
Sách
4
Bằng Prentice, William E.
Được phát hành 2008
Sách
5
Bằng Prentice, William E.
Được phát hành 2004
Sách
6
Bằng Prentice, William E.
Được phát hành 2004
Sách
7
Bằng Arnheim, Daniel D.
Được phát hành 2002
Sách
8
Bằng Prentice, William E.
Được phát hành 1999
Sách
9
Bằng Arnheim, Daniel D.
Được phát hành 1999
Sách
10
Được phát hành 1999
Sách