1
Được phát hành 2004
Sách
2
Được phát hành 2004
Sách
3
Bằng MacIntosh, D. L.
Được phát hành 2000
Sách
4
Được phát hành 2000
Sách
5
6
Bằng Barabas, K.
Được phát hành 1998
Sách
7
Bằng Abbott, P. J.
Được phát hành 1998
Sách
8
Bằng Henry, J. A.
Được phát hành 1997
Sách
9
Bằng Moretto, A.
Được phát hành 1997
Sách
10
Bằng Fishbein, L.
Được phát hành 1997
Sách