1
Bằng Hsu, Liang-Yin.
Được phát hành 2006
Luận văn Sách
2
Bằng Hasselaar, Evert.
Được phát hành 2006
Luận văn Sách
4
Bằng Africa, Ronela Jei
Được phát hành 2002
Luận văn Sách
5
Bằng De La Cruz, Ederlina C. 1947-
Được phát hành 1999
Luận văn Sách
6
Bằng Ng, Peter P.
Được phát hành 1998
Luận văn Sách
7
8
9
Bằng Matias, Aura C.
Được phát hành 1995
Luận văn Sách
10
Bằng Paray, Concesa A. 1946-
Được phát hành 1994
Luận văn Sách