1
Bằng Miesen, Bere M. L. 1946-
Được phát hành 1999
Sách