1
Bằng Cosofret, Vasile V.
Được phát hành 1982
Sách