1
Bằng Lou Qingxi
Được phát hành 2016
Sách
2
Được phát hành 2013
Sách
3
Bằng Ji, Cheng 1582-
Được phát hành 2012
Sách
4
Được phát hành 2006
Sách
5
Được phát hành 1999
Sách
6
Được phát hành 1999
Sách
7
Bằng Montanaro, John S.
Được phát hành 1997
Sách
8
Bằng Chen, Congzhou 1918-
Được phát hành 1983
Sách
9
Bằng Li Hui-lin 1911-
Được phát hành 1966
Sách