1
Bằng Fenoulhet, Jane.
Được phát hành 2003
Sách
2
Bằng Joosten, Titia.
Được phát hành 1989
Sách