1
Được phát hành 1980
Âm thanh Chương của sách
2
Bằng El Din, Hamza.
Được phát hành 1965
Âm thanh Chương của sách