1
Bằng Kollar, Lajos.
Được phát hành 1984
Sách
2
Bằng Biczk, Imre
Được phát hành 1967
Sách