1
Được phát hành 1996
Sách
2
Được phát hành 1993
Sách
3
Bằng Simon, Sheldon W. 1937-
Được phát hành 1982
Sách
4
Bằng Simon, Sheldon W. 1937-
Được phát hành 1975
Sách