1
Bằng Hahn, Dietrich 1946-
Được phát hành 1988
Sách
2
Bằng Kurt Weill
Music