1
Xuất bản năm Manila Bulletin (2019)
Bài viết
2
Xuất bản năm Manila Standard (2019)
Bài viết
3
Bằng Torregoza, Hannah L.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2018)
Bài viết
4
5
6
Bằng Quismoro, Ellson A.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2017)
Bài viết
7
Bằng Kabiling, Genalyn D.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2017)
Bài viết
8
Bằng Quismorio, Ellson A.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2017)
Bài viết
9
Bằng Geducos, Argyll Cyrus B.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2017)
Bài viết
10
Bằng Santiago, Mary Ann
Xuất bản năm Balita (2017)
Bài viết