1
Bằng Alejo, Albert E.
Xuất bản năm Social Transformations (2018)
Bài viết
2
Bằng Mallari, Julieta C.
Xuất bản năm Clark Review (2010)
Bài viết
3
Bằng Tharayil, Davis Porinchu
Xuất bản năm Clark Review (2010)
Bài viết
4
Bằng De Guzman, Arnel
Xuất bản năm Clark Review (2010)
Bài viết