1
Bằng Idham, Rosni
Xuất bản năm Sunday Times Magazine (2011)
Bài viết