1
Bằng Reyes, Raymund P.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2017)
Bài viết
2
Bằng Manalo, Lilimay R.
Xuất bản năm Philippine Sociological Review (2015)
Bài viết
3