1
Bằng Labana, Ryan V.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2017)
Bài viết
2
Bằng Crisostomo, Shiela
Xuất bản năm Philippine Star (2015)
Bài viết
3
Bằng Barbaza, Peñafrancia Raniela E.
Xuất bản năm Humanities Diliman (2013)
Bài viết