1
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1977
Hội nghị đang tiến hành Âm thanh Chương của sách
2
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1974
Âm thanh Chương của sách
3
4
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1973
Hội nghị đang tiến hành Âm thanh Chương của sách
5
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1973
Âm thanh Chương của sách
6
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1973
Âm thanh Chương của sách
7
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1973
Âm thanh Chương của sách
8
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1973
Âm thanh Chương của sách
9
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989.
Được phát hành 1973
Âm thanh Chương của sách
10
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1973
Âm thanh Chương của sách