1
Được phát hành 2007
Âm thanh Chương của sách
2
Bằng Obama, Barack
Được phát hành 2006
Âm thanh Chương của sách
3
Được phát hành 2006
Âm thanh Chương của sách
4
Được phát hành 2005
Âm thanh Chương của sách
5
Bằng Obama, Barack
Được phát hành 2004
Âm thanh Chương của sách
6
Được phát hành 2004
Âm thanh Chương của sách
7
Bằng Ayala, Joey
Được phát hành 2003
Âm thanh Chương của sách
8
Bằng Villanueva, Virginia Laico
Được phát hành 2003
Âm thanh Chương của sách
9
Bằng Cabangon, Noel G.
Được phát hành 2003
Âm thanh Chương của sách
10
Được phát hành 2003
Âm thanh Chương của sách