1
Được phát hành 1986
Âm thanh Chương của sách
2
Được phát hành 1984
Âm thanh Chương của sách
3
Được phát hành 1980
Âm thanh Chương của sách
4
Bằng Hodkinson, Sydney
Được phát hành 1976
Âm thanh Chương của sách
5
Được phát hành 1976
Âm thanh Chương của sách
6
Được phát hành 1975
Âm thanh Chương của sách
7
Được phát hành 1975
Âm thanh Chương của sách
8
Được phát hành 1975
Âm thanh Chương của sách
9
Được phát hành 1975
Âm thanh Chương của sách
10
Bằng Reynolds, Roger 1934-
Được phát hành 1972
Âm thanh Chương của sách