1
Được phát hành 1941
Tạp chí
2
Được phát hành 1939
Tạp chí