1
Bằng Viney, Brigit
Được phát hành 2010
Bộ dụng cụ Sách
2
Được phát hành 2009
Bộ dụng cụ
3
Được phát hành 2008
Bộ dụng cụ
4
Được phát hành 2006
Bộ dụng cụ
5
6
Được phát hành 2004
Bộ dụng cụ
7
Được phát hành 2000
Bộ dụng cụ
8
Được phát hành 1998
Bộ dụng cụ
9
Bằng Abadilla, Alejandro G.
Được phát hành 1990
Bộ dụng cụ
10
Được phát hành 1987
Bộ dụng cụ