1
Bằng Sandford, John 1944 February 23-
Được phát hành 2014
Bộ dụng cụ
2
Bằng Gaynor, Hazel, Burford, Michelle
Được phát hành 2014
Bộ dụng cụ
3
Bằng Giffin, Emily
Được phát hành 2014
Bộ dụng cụ
4
Bằng Straub, Emma
Được phát hành 2014
Bộ dụng cụ
5
Bằng Doerr, Anthony 1973-
Được phát hành 2014
Bộ dụng cụ
6
Bằng Roberts, Nora
Được phát hành 2014
Bộ dụng cụ
8
Bằng Martin, George R. R.
Được phát hành 2011
Bộ dụng cụ
9
Bằng Viney, Brigit
Được phát hành 2010
Bộ dụng cụ Sách
10
Bằng Alcedo, Patrick
Được phát hành 2010
Bộ dụng cụ