1
Được phát hành 2006
Bộ dụng cụ
2
Bằng Castle, Corazon Salvacion
Được phát hành 2000
Bộ dụng cụ
3
Được phát hành 1997
Bộ dụng cụ