6
7
Bằng Viney, Brigit
Được phát hành 2010
Bộ dụng cụ Sách
8
Bằng Lane, Christy
Được phát hành 2007
Bộ dụng cụ Sách
9
Bằng Faber, Nancy
Được phát hành 2006
Bộ dụng cụ Sách
10