1
Bằng National Center for Traditional Arts
Được phát hành 2011
Bộ dụng cụ
2
Bằng National Taiwan Normal University
Được phát hành 2009
Bộ dụng cụ
3
Được phát hành 2006
Bộ dụng cụ
4
Bằng Chinese Opera Information Centre.
Được phát hành 2003
Bộ dụng cụ
5
Được phát hành 2002
Bộ dụng cụ
6
Được phát hành 1959
Bộ dụng cụ
7
Được phát hành 1957
Bộ dụng cụ
8
Bộ dụng cụ
9
Bộ dụng cụ
10