1
Bằng Irving, David R. M.
Được phát hành 2010
Bộ dụng cụ
2
Bằng Macasaet, Malvin Bethooven P.
Được phát hành 2009
Bộ dụng cụ
3
Được phát hành 2002
Bộ dụng cụ