1
Bằng Hirsch, E. D. (Eric Donald) 1928-
Được phát hành 1987
Sách