2
Bằng Hirsch, E. D. (Eric Donald) 1928-
Được phát hành 1987
Sách
3
Bằng Ianni, Francis A. J.
Được phát hành 1973
Sách