1
Bằng Bird, Graham
Được phát hành 2002
Sách
2
Được phát hành 2001
Sách
3
Được phát hành 2000
Sách
4
Bằng Kidwell, David S.
Được phát hành 2000
Sách
5
Bằng Burton, Maureen.
Được phát hành 2000
Sách
6
Bằng Melicher, Ronald W.
Được phát hành 2000
Sách
7
Bằng Prati, Alessandro 1961-
Được phát hành 1999
Sách
8
9
Bằng Mills, Terence C.
Được phát hành 1999
Sách
10
Bằng Mathieu, Nicolas
Được phát hành 1998
Sách
11
Bằng Litan, Robert E. 1950-
Được phát hành 1998
Sách
12
Bằng Neave, Edwin H.
Được phát hành 1998
Sách
13
Bằng Rose, Peter S.
Được phát hành 1997
Sách
14
Bằng Mishkin, Frederic S.
Được phát hành 1997
Sách
15
Được phát hành 1997
Sách
16
Được phát hành 1997
Sách
17
Bằng Kidwell, David S.
Được phát hành 1997
Sách
18
Bằng Burton, Maureen.
Được phát hành 1997
Sách
19
Bằng Santomero, Anthony M.
Được phát hành 1997
Sách
20
Bằng Berthelemy, Jean-Claude
Được phát hành 1996
Sách