1
Bằng Tropman, John E.
Được phát hành 2014
Sách
2
Bằng Tropman, John E.
Được phát hành 1996
Sách
3
Bằng Tropman, John E.
Được phát hành 1996
Sách
4
5
6
Bằng Goldblatt, Joe Jeff 1952-
Được phát hành 1990
Sách
7
Bằng Simerly, Robert G.
Được phát hành 1990
Sách
8
Bằng Seekings, David.
Được phát hành 1989
Sách
9
Bằng Kieffer, George David.
Được phát hành 1988
Sách
10
Bằng Seekings, David.
Được phát hành 1987
Sách
11
12
Bằng Guth, Chester K.
Được phát hành 1980
Sách
13
Được phát hành 1972
Sách
14
Bằng Auger, Bert Y.
Được phát hành 1972
Sách
15
Bằng Peterson, O.H.
Được phát hành 1966
Sách
16
Bằng Atwood, Roswell L.
Được phát hành 1956
Sách