1
Được phát hành 1999
Sách
2
Bằng Tobin, James
Được phát hành 1998
Sách
3
Bằng Miller, Roger LeRoy
Được phát hành 1997
Sách
4
Bằng Ritter, Lawrence S.
Được phát hành 1997
Sách
5
Bằng Thomas, Lloyd Brewster 1941-
Được phát hành 1997
Sách
6
Bằng Calvo, Guillermo
Được phát hành 1996
Sách
7
Bằng Mayer, Thomas 1927-
Được phát hành 1996
Sách
8
Bằng Meltzer, Allan H.
Được phát hành 1995
Sách
9
Bằng Ghatak, Subrata 1939-
Được phát hành 1995
Sách
10
Bằng Kirshner, Jonathan.
Được phát hành 1995
Sách
11
Bằng Boyer-Xambeu, Marie-Therese.
Được phát hành 1994
Sách
12
13
Được phát hành 1991
Sách
14
Được phát hành 1991
Sách
15
Bằng Ritter, Lawrence S.
Được phát hành 1991
Sách
16
Được phát hành 1990
Sách
17
Được phát hành 1990
lấy văn bản
Sách
18
Bằng Von Mises, Ludwig
Được phát hành 1990
Sách
19
Được phát hành 1990
Sách
20
Bằng Ritter, Lawrence S.
Được phát hành 1989
Sách