1
Bằng Edera, Erma
Xuất bản năm Manila Bulletin (2019)
Bài viết
2
Xuất bản năm Philippine Panorama (2018)
Bài viết
3
Bằng Patawaran, Arnel A.
Xuất bản năm Philippine Panorama (2017)
Bài viết
4
Xuất bản năm Philippine Panorama (2017)
Bài viết
5
Bằng Oiga, Jacky Lynne A.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2017)
Bài viết
6
Bằng Mendoza, Alfredo
Xuất bản năm Philippine Panorama (2016)
Bài viết
7
8
Bằng Coroza, Michael M.
Xuất bản năm Liwayway (2015)
Bài viết
9
10
11
12
13
Bằng Nadera, Vim
Xuất bản năm Philippine Panorama (2015)
Bài viết
14
Bằng Ching, Amyline Quien
Xuất bản năm Philippine Panorama (2015)
Bài viết
15
Bằng Sanchez, Louie Jon A.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2015)
Bài viết
16
Xuất bản năm Sunday Times Magazine (2014)
Bài viết
17
Bằng Baguia, Jason A.
Xuất bản năm U.P. News (2013)
Bài viết
18
19
Bằng Nadera, Vim
Xuất bản năm Manila Bulletin (2013)
Bài viết
20
Bằng Coroza, Michael M.
Xuất bản năm Liwayway (2012)
Bài viết