1
Được phát hành 2014
Sách
2
Bằng Mackellar, Jo
Được phát hành 2014
Sách
3
4
5
Bằng Sullivan, John L. 1945-
Được phát hành 2013
Sách
6
Bằng Balnaves, Mark
Được phát hành 2011
Sách
7
8
Bằng Coleman, Stephen 1957-
Được phát hành 2010
Sách
9
Bằng Yopp, Jan Johnson
Được phát hành 2010
Sách
10
Bằng Gorton, Kristyn
Được phát hành 2009
Sách
11
12
Bằng Jamieson, Kathleen Hall
Được phát hành 2006
Sách
13
14
Được phát hành 2005
Sách
15
Bằng Ross, Karen
Được phát hành 2003
Sách
16
Bằng David, Rina Jimenez
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2002)
Bài viết
17
Bằng Wicks, Robert H.
Được phát hành 2001
Sách
18
Bằng Jamieson, Kathleen Hall
Được phát hành 2001
Sách
19
Bằng Tariman, Pablo A.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2001)
Bài viết
20
Bằng Luhmann, Niklas
Được phát hành 2000
Sách