1
Bằng Leon Portilla, Miguel.
Được phát hành 1969
Sách
2
Bằng Arias-Larreta, Abraham.
Được phát hành 1964
Sách
3
Bằng Portilla, Miguel Leon
Được phát hành 1963
Sách