1
Bằng Santos, Ruperto C.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2000)
Bài viết